Standardne storitve

Oskrba I

V oskrbo I sodijo stanovalci, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, niso sposobni za popolnoma samostojno življenje in potrebujejo manjši obseg neposredne osebne pomoči.
Storitve se praviloma nanašajo na stanovalce, ki so pomični in skladno z lestvico ocene samooskrbe (LOSS) dosežejo določeno število točk, ki jih uvrsti v kategorijo 1, skladno z lestvico ocene samooskrbe. Nudi se jim splošno spremljanje in zagotavljanje osnovne in socialne oskrbe.

OSNOVNA OSKRBA ZAJEMA:
– bivanje,
– organiziranje prehrane,
– tehnično oskrbo in
– prevoz.

Bivanje se organizira v opremljenih in vzdrževanih sobah, z ustrezno uravnavano temperaturo. Bivanje vključuje zagotavljanje sanitarnih prostorov, prostorov za osebno higieno, skupnih prostorov ter prostorov za izvajanje programov. Bivanje zajema tudi čiščenje bivalnih prostorov in pranje in čiščenje ter vzdrževanje oblačil ter osebnega in skupnega perila.

Organiziranje prehrane zajema nabavo, pripravo in ustrezno postrežbo celodnevne, starosti in zdravstvenemu stanju primerne hrane in napitkov.

Tehnična oskrba je organizirana dejavnost zagotavljanja tehničnih pogojev za optimalno izvajanje institucionalnega varstva ter vključuje naloge vzdrževanja opreme, prostorov in objekta ter okolice.

Prevozi vključujejo organizacijo in izvedbo prevozov z uveljavljanjem zakonskih pravic in obveznosti v nujnih primerih.

SOCIALNA OSKRBA

Socialna oskrba je strokovno vodena dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne preventive, terapije in vodenja uporabnikov. Vključuje izvajanje nalog vodenja in varstva. V standardni obseg strokovno vodene dejavnosti in nalog vodenja sodijo naloge povezane s sprejemi, premestitvami in odpusti, individualnimi programi, ohranjanjem in razvijanjem socialnih stikov ter organizacijo prostočasnih dejavnosti.
Varstvo vključuje nudenje pomoči uporabniku pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih aktivnosti (vstajanju, oblačenju, premikanju, hoji, komunikaciji in pri orientaciji).

Oskrba II

V oskrbo II sodijo uporabniki z zmernimi starostnimi in drugimi težavami, ki potrebujejo večji obseg neposredne osebne pomoči. Storitve se praviloma nanašajo na uporabnike, ki so pomični ali delno pomični in skladno z lestvico ocene samooskrbe (LOSS) dosežejo določeno število točk, ki ji uvrsti v kategorijo 2, skladno z lestvico ocene samooskrbe, kar pomeni, da so občasno odvisni pri izvajanju aktivnosti samooskrbe.
Za zaračunavanje Oskrbe II morajo biti uporabniku, poleg standardnega obsega storitev Oskrbe I, zagotovljene storitve Oskrbe II in III/A ali III/B vsaj v skupni vrednosti 16 točk .

Oskrba III

V Oskrbo III sodijo stanovalci z najzahtevnejšimi starostnimi in drugimi težavami, ki v celoti potrebujejo neposredno osebno pomoč:
-Oskrba III/A

ali

najtežje prizadeti stanovalci, ki v celoti potrebujejo stalno osebno pomoč
-Oskrba III/B.

Storitve se praviloma nanašajo na stanovalce, ki so delno pomični ali nepomični in so zaradi fizičnih ali psihičnih težav oziroma obeh, delno ali v celoti odvisni od pomoči pri izvajanju vseh osnovnih življenjskih aktivnosti. in skladno z lestvico ocene samooskrbe (LOSS) dosežejo določeno število točk, ki ji uvrsti v kategorijo 3,4, ali 5 skladno z lestvico ocene samooskrbe, kar pomeni, da so delno odvisni pri izvajanju aktivnosti samooskrbe, v večji meri odvisni pri izvajanju aktivnosti samooskrbe oziroma popolnoma odvisni pri izvajanju aktivnosti samooskrbe. Zaradi trajnih sprememb je pomoč potrebna za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb. V Oskrbo III/B sodijo najtežje prizadeti stanovalci, ki potrebujejo za stalno izvajanje oskrbe tudi obvezno strokovno pomoč (skladno z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju). Stanovalcem v tej kategoriji oskrbe se zagotavlja 24 urno spremljanje in izvajanje nege ter oskrbe in skladno z lestvico ocene samooskrbe (LOSS) dosežejo določeno število točk, ki ji uvrsti v kategorijo štiri ali pet skladno z lestvico ocene samooskrbe, kar pomeni, da so v večji meri ali popolnoma odvisni pri izvajanju aktivnosti samooskrbe.

Oskrba IV

V Oskrbo IV sodijo uporabniki z zahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč in nadzor.
Za te uporabnike je značilno, da imajo pogosto ali trajno zmanjšano sposobnost razumevanja in presoje, težko sledijo daljšim pogovorom, težje dojemajo simbolno izražanje, ne morejo samostojno urejati finančnih zadev, samostojno potovati in imajo težave z orientacijo v prostoru in času.
Osnova za določitev oskrbe IV pri uporabnikih je diagnoza specialista psihiatra skladna s prejšnjim odstavkom. Poleg tega pa mora biti uporabnikom v zagotovljena vzpodbuda za vključevanje v aktivnosti, ki jih še zmorejo, in nadzor.
Poleg pogojev in storitev iz prejšnjega odstavka, mora biti za izvajanje Oskrbe IV uporabnikom zagotovljen tudi predpisan obseg storitev ali število točk Oskrbe II. Skladno z lestvico ocene samooskrbe (LOSS) morajo doseči določeno število točk, ki jih uvrsti v kategorijo III ali IV. To pomeni, da so delno ali v večji meri odvisni pri izvajanju aktivnosti samooskrbe.

Leave a Comment