Dom starejših – storitve

Standardne storitve

Oskrba I

V oskrbo I sodijo stanovalci, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, niso sposobni za popolnoma samostojno življenje in potrebujejo manjši obseg neposredne osebne pomoči.
Storitve se praviloma nanašajo na stanovalce, ki so pomični in skladno z lestvico ocene samooskrbe (LOSS) dosežejo določeno število točk, ki jih uvrsti v kategorijo 1, skladno z lestvico ocene samooskrbe. Nudi se jim splošno spremljanje in zagotavljanje osnovne in socialne oskrbe.

OSNOVNA OSKRBA ZAJEMA:
– bivanje,
– organiziranje prehrane,
– tehnično oskrbo in
– prevoz.

Bivanje se organizira v opremljenih in vzdrževanih sobah, z ustrezno uravnavano temperaturo. Bivanje vključuje zagotavljanje sanitarnih prostorov, prostorov za osebno higieno, skupnih prostorov ter prostorov za izvajanje programov. Bivanje zajema tudi čiščenje bivalnih prostorov in pranje in čiščenje ter vzdrževanje oblačil ter osebnega in skupnega perila.

Organiziranje prehrane zajema nabavo, pripravo in ustrezno postrežbo celodnevne, starosti in zdravstvenemu stanju primerne hrane in napitkov.

Tehnična oskrba je organizirana dejavnost zagotavljanja tehničnih pogojev za optimalno izvajanje institucionalnega varstva ter vključuje naloge vzdrževanja opreme, prostorov in objekta ter okolice.

Prevozi vključujejo organizacijo in izvedbo prevozov z uveljavljanjem zakonskih pravic in obveznosti v nujnih primerih.

SOCIALNA OSKRBA

Socialna oskrba je strokovno vodena dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne preventive, terapije in vodenja uporabnikov. Vključuje izvajanje nalog vodenja in varstva. V standardni obseg strokovno vodene dejavnosti in nalog vodenja sodijo naloge povezane s sprejemi, premestitvami in odpusti, individualnimi programi, ohranjanjem in razvijanjem socialnih stikov ter organizacijo prostočasnih dejavnosti.
Varstvo vključuje nudenje pomoči uporabniku pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih aktivnosti (vstajanju, oblačenju, premikanju, hoji, komunikaciji in pri orientaciji).

Oskrba II

V oskrbo II sodijo uporabniki z zmernimi starostnimi in drugimi težavami, ki potrebujejo večji obseg neposredne osebne pomoči. Storitve se praviloma nanašajo na uporabnike, ki so pomični ali delno pomični in skladno z lestvico ocene samooskrbe (LOSS) dosežejo določeno število točk, ki ji uvrsti v kategorijo 2, skladno z lestvico ocene samooskrbe, kar pomeni, da so občasno odvisni pri izvajanju aktivnosti samooskrbe.
Za zaračunavanje Oskrbe II morajo biti uporabniku, poleg standardnega obsega storitev Oskrbe I, zagotovljene storitve Oskrbe II in III/A ali III/B vsaj v skupni vrednosti 16 točk .

Oskrba III

V Oskrbo III sodijo stanovalci z najzahtevnejšimi starostnimi in drugimi težavami, ki v celoti potrebujejo neposredno osebno pomoč:
-Oskrba III/A

ali

najtežje prizadeti stanovalci, ki v celoti potrebujejo stalno osebno pomoč
-Oskrba III/B.

Storitve se praviloma nanašajo na stanovalce, ki so delno pomični ali nepomični in so zaradi fizičnih ali psihičnih težav oziroma obeh, delno ali v celoti odvisni od pomoči pri izvajanju vseh osnovnih življenjskih aktivnosti. in skladno z lestvico ocene samooskrbe (LOSS) dosežejo določeno število točk, ki ji uvrsti v kategorijo 3,4, ali 5 skladno z lestvico ocene samooskrbe, kar pomeni, da so delno odvisni pri izvajanju aktivnosti samooskrbe, v večji meri odvisni pri izvajanju aktivnosti samooskrbe oziroma popolnoma odvisni pri izvajanju aktivnosti samooskrbe. Zaradi trajnih sprememb je pomoč potrebna za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb. V Oskrbo III/B sodijo najtežje prizadeti stanovalci, ki potrebujejo za stalno izvajanje oskrbe tudi obvezno strokovno pomoč (skladno z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju). Stanovalcem v tej kategoriji oskrbe se zagotavlja 24 urno spremljanje in izvajanje nege ter oskrbe in skladno z lestvico ocene samooskrbe (LOSS) dosežejo določeno število točk, ki ji uvrsti v kategorijo štiri ali pet skladno z lestvico ocene samooskrbe, kar pomeni, da so v večji meri ali popolnoma odvisni pri izvajanju aktivnosti samooskrbe.

Oskrba IV

V Oskrbo IV sodijo uporabniki z zahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč in nadzor.
Za te uporabnike je značilno, da imajo pogosto ali trajno zmanjšano sposobnost razumevanja in presoje, težko sledijo daljšim pogovorom, težje dojemajo simbolno izražanje, ne morejo samostojno urejati finančnih zadev, samostojno potovati in imajo težave z orientacijo v prostoru in času.
Osnova za določitev oskrbe IV pri uporabnikih je diagnoza specialista psihiatra skladna s prejšnjim odstavkom. Poleg tega pa mora biti uporabnikom v zagotovljena vzpodbuda za vključevanje v aktivnosti, ki jih še zmorejo, in nadzor.
Poleg pogojev in storitev iz prejšnjega odstavka, mora biti za izvajanje Oskrbe IV uporabnikom zagotovljen tudi predpisan obseg storitev ali število točk Oskrbe II. Skladno z lestvico ocene samooskrbe (LOSS) morajo doseči določeno število točk, ki jih uvrsti v kategorijo III ali IV. To pomeni, da so delno ali v večji meri odvisni pri izvajanju aktivnosti samooskrbe.

Nadstandardne storitve

Za nadstandardno socialno varstveno storitev se šteje storitev, ki se izvaja v pogojih , ki so višji od minimalnih bivalnih pogojev za izvajanje socialno varstvenih storitev. Za nadstandardne storitve se ne štejejo storitve, ki jih MGC Bistrica ponuja poleg izvajanja socialno varstvenih storitev po predpisanih standardih in normativih za izvajanje socialno varstvenih storitev.

Nadstandardni bivalni pogoji so:
– balkon ali terasa,
– dodatne oprema v sobi ali
– soba, ki je večja od 20% predpisanih normativov.

Dodatne storitve

Dodatne storitve se delijo na dodatne storitve oskrbe in ostale storitve. Dodatne storitve, ki niso predmet standardnih storitev, se lahko zaračunavajo samo na podlagi izkazanih in dokumentiranih stroškov, ki nastajajo v zvezi z opravljanjem teh storitev in le, če se uporabnik zanje prostovoljno odloči. Uporabnik lahko prostovoljno izbira med naslednjimi oblikami dodatnih storitev:

Dodatne storitve oskrbe so:
– sladkorna dieta z malico,
– sladkorna dieta brez malice,
– ostale diete z malico,
– priprava oziroma serviranje napitkov ali pomoč pri pitju,
– strežba hrane v skupnih prostorih na oddelku ali v sobi (razdeljevanje in serviranje hrane, napitkov, priprava napitkov, porcioniranje hrane),
– pomoč pri tuširanju /kopanju,
– striženje nohtov,
– britje in pomoč pri britju, urejanje poraščene brade,
– menjava posteljnega perila več kot 1x tedensko,
– urejanje postelje (prestiljanje, postiljanje),
– sesanje talnih površin ali mokro čiščenje tal,
– čiščenje sanitarnega prostora z opremo,
– pomoč pri posedanju na invalidski voziček in z invalidskega vozička ter transfer do najbližjega skupnega prostora,
– higiensko vzdrževanje pripomočkov za gibanje (ortopedskih pripomočkov),
– čiščenje nočnih omaric, postelj,
– čiščenje ob posteljnih-servirnih mizic po obroku,
– pomoč pri urejanju notranjosti omar ob prisotnosti uporabnika/čiščenje notranjosti omar,
– prinašanje zdravil iz lekarne,
– zbiranje in odnašanje umazanega osebnega perila ali dostava čistega osebnega perila,
– pomoč pri menjavi osebnega perila, oblačenju, slačenju, obuvanju in sezuvanju,
– pomoč pri oblačenju elastičnih nogavic,
– večja poraba inkontinenčnih pripomočkov kot jo priznava ZZZS,
– ne nujna spremstva,
– ne nujni prevozi (okulist, zobozdravnik, pošta, banka, in podobno),
– uporabnina nadstandardnih tehničnih pripomočkov,
– krpanje, šivanje in popravljanje osebnega perila stanovalcev,
– domski telefon v sobi (aparat),
– storitve pri plačevanju položnic (PTT, elektro, in podobno),
– zagotavljanje pripravkov za enteralno prehrano (npr. Nutricomp),
– storitve, ki jih ta izvedbeni dokument ne predvideva, stanovalci, njihovi svojci ali drugi zavezanci za
plačilo pa jih posebej naročijo ter
– selitev v drugo sobo na željo stanovalca.

Zdravstveno varstvo

V okviru institucionalnega varstva starejših se izvajajo tudi storitve zdravstvenega varstva. Zdravstveno varstvo se izvaja na predpisan način in v skladu z normativi ZZZS.

Izvajanje zdravstvenega varstva in zdravstvene nege za uporabnika zagotavljamo skladno s predpisi zdravstvenega varstva. Za zdravniško oskrbo imajo uporabniki možnost obdržati svojega izbranega zdravnika, ali koristiti zdravniško oskrbo zdravnika v MGC Bistrica. Prisotnost oziroma delo zdravnika zagotavljamo 2x tedensko v ambulanti, ki se nahaja v prostorih MGC Bistrica.

V ambulanti je, ob torkih, med 7.30 in 12.30 uro, ter ob četrtkih, med 8.00 in 12.00 uro, prisotna zdravnica  Katarina Plausteiner Djordević , dr. med.

Telefonska številka ambulante: 01 729 73 20

Uporabniki lahko po svoji želji obdržijo svojega osebnega zdravnika, preko katerega lahko ob eventuelnih potrebah uveljavljajo zdravstvene storitve iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (zdravljenje, zdravstvena nega na domu, patronažno varstvo). V tem primeru se te storitve obračunavajo Zavodu za zdravstveno zavarovanje na podlagi seznama storitev, ki velja za izvajalce zdravstvene nege na domu in patronažne službe. Vodi se natančen seznam opravljenih storitev za vsako zavarovano osebo posebej.
Tudi pri izvajanju zdravstvenega varstva dosledno upoštevamo želje uporabnikov in v kolikor le-ta želi koristiti storitve zdravnika MGC Bistrica in storitve zdravstvene nege v okviru naše organizacije le-te za uporabnike tudi izvedemo.

Cenik storitev

Cenik storitev institucionalnega varstva v oskrbovanih stanovanjih v Medgeneracijskem centu Bistrica Domžale, ki je veljaven od 1. maja 2021

Cenik obdavčenih storitev za zunanje uporabnike v Medgeneracijskem centu Bistrica Domžale, in cenik obdavčenih storitev za uporabnike, ki sta veljavna od 1. junija 2023

Cenik storitev institucionalnega varstva v Medgeneracijskem centu Bistrica Domžale, ki je veljaven od 1. marca 2020

Cenik storitev institucionalnega varstva v Medgeneracijskem centu Bistrica Domžale, ki je veljaven od 1. januarja 2020 v dveh delih. PRVI DEL in DRUGI DEL

Cenik storitev institucionalnega varstva v Medgeneracijskem centu Bistrica Domžale, ki je veljaven od 1. novembra 2019  cenik_01_11_2019

Cenik storitev institucionalnega varstva v Medgeneracijskem centu Bistrica Domžale, ki je veljaven od 1. 6. 2023.

Cenik storitev institucionalnega varstva v oskrbovanih stanovanjih v Medgeneracijskem centru Bistrica, Domžale.pdf

Kontaktirajte nas že danes!

Veseli bomo vaših vprašanj!